Karin Kogermann, EAFS, Tunnustus 2017

Tunnustused

EAFS TUNNUSTUSE AVALDAMISE STATUUT

Vastu võetud seltsi üldkoosolekul 6. veebruaril 2007

1. EAFS avaldab tunnustust isikutele, kelle tegevus ja saavutused on tunnustamist väärival määral aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule. Selts avaldab tunnustust ka Eesti Vabariigi kodanikele elutöö eest Eesti farmaatsia arendamisel, mis kuulutatakse välja vastava isiku töösuhte lõpetamisel akadeemilisel ametikohal.

2. EAFS tunnustus kuulutatakse välja mitte sagedamini kui üks kord aastas TÜ farmaatsia instituudi asutamise aastapäeval, 19. oktoobril. Seltsil on õigus väärilise kandidaadi puudumisel antud aastal tunnustust mitte avaldada või avaldada ühel ja samal aastal tunnustust mitmele isikule.

3. Ettepanekuid EAFS tunnustuse avaldamiseks on õigus teha kõikidel seltsi tegevliikmetel, ettepanek esitatakse juhatusele koos põhjendusega kirjalikul kujul. Vastavate ettepanekute ootamisest teavitab seltsi juhatus tegevliikmeid kirjalikult, kehtestades ettepanekute esitamise tähtaja. Laekunud ettepaneku(te) põhjal teeb juhatus seltsile ettepaneku tunnustuse avaldamiseks, mis kinnitatakse septembris toimuval üldkoosolekul.

4. EAFS tunnustus koosneb kolmest elemendist: mälestusmeenest, tänukirjast ja tunnustuse avaldamise teavitamisest massiteabevahendites.

4.1. Mälestusmeene kujutab endast seltsi sümboolikaga puitalusel paiknevat pronksist valatud pisiskulptuuri.

4.2. Tänukiri, mis vormistatakse formaadis A4 paksemal paberil ja sisaldab seltsi sümboolikat, fikseerib koos tunnustuse avaldamisega tunnustatava nime, põhjenduse ja aasta.

4.3. Tunnustuse avaldamisest teavitatakse üldsust TÜ ajalehes, "Eesti Rohuteadlases", "Meditsiiniuudistes" ja võimalusel teistes meediaväljaannetes.

4.4. Tunnustuse saajad annavad seltsi kroonikaraamatusse oma allakirja tunnustuse vastuvõtmise kohta.

5. Kui tekib põhjendatud vajadus ühtede ja samade isikute korduvaks tunnustamiseks, siis väljastatakse tunnustatavale tänukiri, võetakse allkiri seltsi kroonikaraamatusse ja teavitatakse üldsust tunnustuse avaldamisest.