Flores fond

Stipendiumi eesmärk
Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli (TÜ) proviisoriõppe tudengite ja doktorantide õppe- ja teadustööd farmakognoosia valdkonnas, sh vastavatel konverentsidel osalemist, erialaseid ekskursioone, teadustööde publitseerimist, töövahendite ja erialakirjanduse soetamist.
Toetusperiood ja stipendiumi suurus
FLORES fond on loodud TÜ farmaatsia instituudi farmakognoosia professori Ain Raali
(edaspidi Annetaja) poolt koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga (EAFS) alates 2019. aastast kuni Annetaja töötamiseni korralise professori ametikohal.
Stipendiumi saajate arv sõltub esitatud taotlustest ja kokku antakse välja toetusi kuni l0O0 eurot ühe l. detsembriga algava aasta kohta.
Sissemakse FLORES fondi tehakse Annetaja poolt l. detsembril summas 1000 eurot või summa on vastavalt väiksem eelmise stipendiumiaasta jäägi võrra. Stipendium on tulumaksuvaba ja seda ei saa kasutada töötasu maksmiseks.
Stipendiumi taotlemine ja kasutamine
Stipendiumitaotlusi saavad esitada TÜ proviisoriõppe tudengid ja doktorandid aastaringselt stipendiumiaasta jooksul alates l. detsembrist kuni l. novembrini. Stipendiumi saamiseks esitatakse vabas vormis taotlus koos motivatsioonikirjaga (kokku maksimaalselt I lk) elektrooniliselt EAFS-i j uhatusele (info@easp. ee).
Stipendiumitaotlust menetleb komisjon, kuhu kuuluvad EAFS juhatus ja lisaks või kaasaarvatud Annetaja. Stipendiumitaotluste otsused tehakse teatavaks hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist EAFS-le.
Pärast stipendiumi saamist ja kasutamist peab stipendiumi saaja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluses näidatud projekti lõppu esitama stipendiumikomisjonile aruande koos lisadokumentidega (kuluarved, originaaltšekid jms.) stipendiumivahendite kasutamise kohta (maksimaalselt I lk).
Kui stipendiumiaasta l. novembriks pole stipendiumitaotlusi laekunud ja/või FLORES fondis on kasutamata rahaline jääk, on Annetajal õigus otsustada selle kasutamine farmakognoosiaga seotud õppe- ja teadustöö toetamiseks.