Statuut

Sotsiaalfarmaatsia eriala uurimistööde toetusfondi statuut

Sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavate uurimistööde kvaliteedi tõstmiseks, omavahelise koostöö ja teadmiste vahetuse soodustamiseks sõlmivad BENU Apteek Eesti OÜ (BENU) ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) koostöölepingu fondi loomiseks, millest makstakse stipendiumi kuni kahe sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonna parima kaitstud uurimistöö teostamise eest. BENU-l on võimalus tutvuda kaitsmisele tulevate uurimistöödega ning pakkuda välja teemasid uurimistööde teostamiseks.

Fondist stipendiumi eraldamise kord

Stipendiumi võivad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö sotsiaalfarmaatsias või sellega lähedalt seotud valdkonnas ning on selle edukalt kaitsnud. Stipendiumi saamisel on määravaks uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel.
2019/20 õppeaastal on fondi jaoks eraldatava summa suurus 1000.- (tuhat) eurot. Stipendiumi/te taotlusi menetleb 4-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad BENU või Tamro Eesti OÜ (Tamro) esindaja, EAFS-i esindaja, sotsiaalfarmaatsia valdkonna teadustööd juhtiv TÜ farmaatsia instituudi õppejõud ja farmaatsia instituudi juhataja.

Stipendiumi taotlemise tingimused

Stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse igal õppeaastal (septembris) välja avalik konkurss, mille kohta avaldatakse teave EAFS-i, BENU, Tamro ja TÜ farmaatsia instituudi kodulehel ja teadetetahvlil (Tartu, Nooruse 1, VII korrus) ning võimalusel erialaga seotud ajakirjades (Universitas Tartuensis, Eesti Rohuteadlane, Apteeker). Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane koos uurimistööd juhendava õppejõuga avalduse EAFS-i juhatusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast uurimistööde avalikku kaitsmist farmaatsia instituudis.
Koos avaldusega esitab üliõpilane järgmised lisadokumendid:
– uurimistöö köidetud või elektrooniline koopia koos oponendi retsensiooniga;
– selgituse, millised osad uurimistöös on teostatud töö autori poolt;
– selgituse, milleks plaanitakse taotletud stipendiumi kasutada.

Stipendiumi eraldamine

Stipendiumikonkursi võitja(d) tehakse teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast avalduste laekumise tähtaega ning teave selle kohta avaldatakse EAFS-i, BENU, Tamro ja TÜ farmaatsia instituudi kodulehel, TÜ farmaatsia instituudi teadetetahvlil (Tartu, Nooruse 1, VII korrus) ja võimalusel erialaga seotud ajakirjades (Universitas Tartuensis, Eesti Rohuteadlane, Apteeker).

Rakendussätted

Stipendiumi saamiseks vajalikud ja allkirjastatud (avaldusele on kohustuslik lisada ka juhendaja allkiri) dokumendid esitatakse EAFS-i juhatusele paberkandjal või elektrooniliselt.
Õppeaasta jooksul antakse välja üks stipendium kuni kahe nõuetekohaselt teostatud uurimistöö eest. Nõutaval tasemel uurimistööde puudumisel võib stipendiumi jätta välja andmata. Stipendium on tulumaksuvaba.
Stipendiumi saaja võtab kohustuse esitada oma töö tulemusi kaitsmisele eelneval või järgneval, Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste valdkonna raames toimuval teaduskonverentsil stendiettekandena või suulise ettekandena. Samuti võtab stipendiumi saaja kohustuse tutvustada oma töö tulemusi BENU, Tamro koosolekutel ja/või koolitustel ning läbida õppekavakohase apteegipraktika BENU üldapteegis (nõuetekohase praktikabaasi olemasolul).
BENU-l on õigus kasutada stipendiaatide nime, tutvustada uurimistöö teemat jms oma avalikus kommunikatsioonis (pressiteadetes, ettevõtete kodulehtedel, jms.).
EAFS võtab kohustuse mitte sõlmida analoogset sotsiaalfarmaatsia eriala uurimistööde fondi statuuti järgmise kahe õppeaasta (2019/20 ja 2020/2021) jooksul Eestis tegutseva ravimite jae-ja hulgikaubandusettevõttega.
BENU kannab vastavalt komisjoni otsusele stipendiumiteks määratud summad EAFS-i pangakontole 221030969369 Swedbank’is kümne (10) päeva jooksul komisjoni otsusest arvates.
Tartus, 04. juuni 2019.a.
/allkirjastatud digitaalselt/
———————————- ———————————-
Kaidi Kelt Daisy Volmer
BENU Apteek Eesti OÜ Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi
juhatuse liige juhatuse esimees
———————————
Krister Tamm
BENU Apteek Eesti OÜ
juhatuse liige