Statuut

Sotsiaalfarmaatsia eriala teadustegevuse toetusfondi statuut

Sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavate uurimis- ja teadustööde kvaliteedi tõstmiseks ning omavahelise koostöö ja teadmiste vahetuse soodustamiseks sõlmivad BENU Apteek Eesti OÜ (BENU) ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) koostöölepingu fondi loomiseks, millest toetatakse sotsiaalfarmaatsia-alast teadustegevust.

Fondist toetuste eraldamise kord

Teadustegevuse toetust võivad taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ja õppejõud, kelle uurimistöö ja/või teadustegevus on seotud sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonnaga. Tegevustoetust saab taotleda uurimis- ja/või teadustöö läbiviimiseks, erialakonverentsidel osalemiseks, ettekannete valmistamiseks või teadusajakirjades artiklite avaldamisega seotud kulude katmiseks.

2015/2016. ja 2016/2017. õppeaastal on fondi jaoks eraldatava summa suurus ühe õppeaasta kohta 600.- (kuussada) eurot, kokku 1200.- (tuhat kakssada) eurot. Eraldatava summa suurus fikseeritakse uuesti hiljemalt 1. septembriks 2017. Toetuste taotlusi menetleb 4 liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad BENU või Tamro Eesti OÜ (Tamro) esindaja, EAFS esindaja, sotsiaalfarmaatsia valdkonna teadustööd juhtiv TÜ farmaatsia instituudi õppejõud ja farmaatsia instituudi juhataja.

Toetuste taotlemise tingimused

Toetuse taotlemiseks võib üliõpilane koos juhendava õppejõuga või õppejõud esitada avalduse EAFS-i juhatusele kogu õppeaasta jooksul lähtuvalt toetuse ilmnemise vajadusest. Koos avaldusega esitatakse planeeritava/teostatava uurimis- ja/või teadustöö lühiülevaade ning lähtuvalt toetuse iseloomust järgmised lisadokumendid:

  • kalkulatsioon uurimis- ja/või teadustöö teostamise kulude kohta,
  • teave erialakonverentsi kohta, kavandatavad suulised või stendiettekanded,
  • stendiettekande kavand,
  • valmis käsikiri, teave avaldamiseks planeeritud ajakirja kohta, ka. avaldamistingimused.

Toetuste eraldamine

Toetuste avaldused vaadatakse läbi ja tehakse otsus toetuse eraldamise või mitte-eraldamise kohta kuu aja jooksul pärast avalduse esitamist.

Rakendussätted

Toetuse saamiseks vajalikud ja allkirjastatud dokumendid esitatakse EAFS-i sekretärile paberkandjal või elektrooniliselt. BENU kannab õppeaastatel 2015/16 ja 2016/17 hiljemalt 15. septembriks toetuse EAFS pangakontole 221030969369 Swedbank’is. Nõutaval tasemel taotluste puudumisel võib toetuse jätta välja andmata ja kasutamata jäänud summa kantakse järgmisse õppeaastasse. EAFS esitab iga õppeaasta lõpus BENU-le aruande toetussumma kasutamise kohta. Toetuse saajal on lähtuvalt taotluse iseloomust kohustus esitada uurimis- ja/või teadustöö kulusid tõestavad kuludokumendid, kinnitus konverentsil registreerumise/osalemise kohta, valmis stendiettekanne (pdf dokumendina), teade käsikirja esitamise või vastuvõtmise kohta. BENU-l on õigus kasutada teadustegevuse fondiga seonduvat üldist informatsiooni oma avalikus kommunikatsioonis (pressiteadetes, ettevõtete kodulehtedel, jms.). EAFS võtab kohustuse mitte sõlmida analoogset sotsiaalfarmaatsia eriala teadustegevuse fondi statuuti järgmise kahe õppeaasta (2015/16 ja 2016/17) jooksul Eestis tegutseva ravimite jae-ja hulgikaubandusettevõttega. Tartus, 27. mail 2015