Statuut

EAFS Fond’ist toetuste eraldamise kord

1. Üldsätted

a. Uurimistöö toetus (edaspidi toetus) on mõeldud üliõpilaste iseseisva farmaatsiaga seotud uurimistöö teostamiseks.

b. Toetusfond on 50 000 (viiskümmend tuhat) krooni aastas. Toetusfondi suurus fikseeritakse vajadusel igal aastal 15. veebruariks.

c. Antud summa piirides väljaantavate toetuste arv ei ole reglementeeritud.

d. Toetuse taotluse menetleb 4 liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad EAFS juhatus ja TFT esindaja.

2. Toetuse taotlemise tingimused

a. Toetuse taotlemiseks kuulutatakse välja avalik konkurss, mille kohta avaldatakse teave EAFS’i ja TÜ farmaatsia instituudi kodulehel http://www.med.ut.ee/farmaatsia/eafs, TÜ farmaatsia instituudi teadetetahvlil (Tartu, Nooruse 1, VI korrus) ja TFT kodulehel.

b. Toetuse taotlemiseks esitab üliõpilane koos uurimistööd juhendava õppejõuga avalduse EAFS’i juhatusele hiljemalt iga aasta 15. märtsiks.

c. Koos avaldusega esitab üliõpilane järgmised dokumendid: – uurimistöö kirjeldus: teema (uus, eelnevate uurimissuundade jätkamine); valdkond; ajakava; metodoloogia (eksperimentaalne, uurimuslik); erinevate asutuste/institutsioonide/inimeste kaasamine töö teostamisel; töö teoreetiline ja/või praktiline väljund; – uurimistöö teostamisega seotud kulude planeeritav eelarve (töö teostamine; tulemuste tutvustamine konverentsidel, publitseerimine; teised rahastamise allikad); – uurimistööd teostava üliõpilase õppetöö võlgnevuste puudumine.

3. Toetuse eraldamine

a. Toetuse saajate nimed tehakse teatavaks 15. aprilliks punktis 2.a. loetletud infokanalites.

b. Toetus määratakse komisjoni ettepanekul kas taotletud summa ulatuses või osaliselt.

c. Toetuse saaja on kohustatud teostama uurimistöö planeeritud aja jooksul.

d. Toetusest kaetakse töö teostamisega seotud kulud vastavate dokumentide (arved jne.) esitamisel jooksvalt või hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks.

4. Rakendussätted

a. Toetuse saamiseks vajalikud dokumendid esitatakse EAFS’i sekretärile üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatult paberkandjal ja elektrooniliselt.

b. Eduka ja eesmärgi saavutanud töö tegijat võib premeerida ühekordselt pärast töö kaitsmist. Preemia võivad saada ühel aastal ka mitu üliõpilast, vastavatasemeliste tööde puudumisel võib preemia jätta välja andmata.

c. Preemia on tulumaksuvaba.

d. Preemia suurus otsustatakse iga kord eraldi, kuid summaarne preemiateks kuluv summa ei ületa 10% uurimistöötoetuste üldsummast.

e. Preemia andmine tehakse teatavaks mitte hiljem kui üks nädal pärast kaitsmiskomisjoni töö lõpetamist ja avalikustatakse Seltsi koduleheküljel ning Farmaatsia instituudi teadetetahvlil (VI korrus, Nooruse 1, Tartu).