Statuut

Farmaatsia populariseerimise fondi statuut

MTÜ Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (edaspidi EAFS) on loonud Professor Peep Veski stipendiumifondi osana Farmaatsia populariseerimise fondi (edaspidi Fond), et suurendada Eesti inimeste teadlikkust farmaatsiast kui erialast ning parandada valdkonna mainet ühiskonnas. Teiseks oluliseks Fondi eesmärgiks on suurendada proviisoriõppesse õppima tulevate üliõpilaste arvu ja nende motiveeritust, mis tagaks senisest suurema hulga proviisorite jõudmise tööturule. Fondi tegevuse eest vastutab EAFS. Fondi sisulist tööd koordineerib ja tegevuse tulemuslikkuse eest hoolitseb farmaatsia populariseerimise töörühm, mille koosseisu kuuluvad erialaspetsialistid erinevatest farmaatsia valdkondadest. Kaasatud on nii erialaseltside liikmed (EAFS, TÜRS, EFS, EAÜ jt), Tartu Ülikooli (TÜ) farmaatsia instituudi töötajad, tööandjate esindajad, üliõpilased jt. Fondi saavad rahaliselt toetada nii üksikisikud, firmad kui ka akadeemilised institutsioonid, kusjuures kõigi toetajate nimed avalikustatakse pärast toetaja nõusoleku saamist EAFS kodulehel. Fondis olevat raha kasutatakse sihtotstarbeliselt farmaatsia eriala populariseerimiseks järgmiste tegevustena: loengute, seminaride ja konverentside korraldamine, püsinäituse loomine ja uuendamine AHHAA teaduskeskuses; materjalide printimine (infovoldikud); videoklippide valmistamine ja uuendamine, kodulehe tekitamine ja alalhoidmine ning muu eesmärgipärane tegevus.

Fondist raha eraldamise kord

EAFS on eraldanud oma vahenditest Fondi algkapitaliks 1000 eurot. Fondi vahendid moodustuvad EAFSi ühtsetest vahenditest tehtud eraldistest ning sihtotstarbelistest annetustest/eraldistest. Raha võivad Fondist taotleda proviisoriõppe üliõpilased, Farmaatsia instituudi teadurid ja õppejõud ja kõik teised erialased institutsioonid ja eraisikud, kes plaanivad korraldada farmaatsia populariseerimisega seotud üritusi. Raha taotlemiseks peab olema esitatud põhjendatud taotlus, kus on ära näidatud raha planeeritud kasutamine. Määravaks on esitatud taotluse põhjendatus ja kandidaadi pädevus antud projekt edukalt ellu viia. Rahasumma suurus otsustatakse iga taotluse puhul eraldi ja see sõltub Fondi olemasolevatest vahenditest. Raha taotlust menetleb kuue liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad EAFS juhatus (3), farmaatsia populariseerimise töörühma esindajad (2) ja TÜ farmaatsia instituudi juhataja.

Raha taotlemise tingimused

Raha taotlemiseks on vajalik esitada EAFS juhatusele kirjalik allkirjastatud taotlus (selgitus, milleks plaanitakse taotletud raha kasutada). Koos taotlusega esitatakse eelarve planeeritavate kulutuste kohta.

Raha eraldamine

Otsus raha eraldamise kohta tehakse teatavaks 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist.

Rakendussätted

Raha taotlemiseks vajalikud dokumendid esitatakse allkirjastatult EAFSi tehnilisele sekretärile kas paberil või elektrooniliselt (info@easp.ee). Õppeaasta jooksul on võimalik Fondist raha eraldada nii mitmel korral, kui see on vajalik, kuid eeldusel, et fondis on olemas rahalised vahendid.

Rahalised väljamaksed (stipendiumid) on tulumaksuvabad.

Raha saajal on kohustus esitada oma raha kasutamise kohta raport. Raporti mitte-esitamisel või raha mittesihtotstarbelisel kasutamisel on stipendiumi väljaandjal õigus stipendium tagasi nõuda. Erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel, kui see aga ei anna tulemust kahe nädala jooksul alates vaidluse tekkimisest, siis Tartu Maakohtus.

Fondi statuudi on kinnitanud ja allkirjastatud EAFS juhatus, vormistades Fondi loomise Professor Peep Veski stipendiumifondi osana.

Teabe Fondi kohta leiate EAFSi veebilehelt: http://www.easp.ee/ (->Toetused).

Fondi loomine ja selle statuut on kinnitatud EAFSi juhatuse otsusega 24.11.16.

Tartus, 24. novembril 2016

Karin Kogermann,

EAFS juhatuse esimees