Statuut

Üliõpilaste teadustegevuse toetamise fondi statuut

Soovist tõsta farmatseutilise tehnoloogia erialal teostatavate proviisoriõppe üliõpilaste uurimistööde kvaliteeti sõlmivad Richter Gedeon Eesti (RG) ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) koostöölepingu fondi loomiseks, millest makstakse stipendiumi farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas kaitstud õppeaasta parima uurimistöö teostanud üliõpilasele. Fondist stipendiumite eraldamise kord Stipendiumi võivad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas ning on selle edukalt kaitsnud. Stipendiumi saamisel on määravaks uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel.

2016. õppeaastal antakse välja üks stipendium suurusega 1000 eurot. Stipendiumi suurus fikseeritakse igal aastal 15. veebruariks.

Stipendiumi taotlust menetleb 4 liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad RG esindaja, EAFS esindajad (2) ja farmaatsia instituudi juhataja.

Stipendiumi taotlemise tingimused

Stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse igal õppeaastal (märtsis) välja avalik konkurss, mille kohta avaldatakse teave EAFS-i, RG ja TÜ farmaatsia instituudi kodulehel ja teadetetahvlil (Tartu, Nooruse 1, VII korrus) ning võimalusel erialaga seotud ajakirjades (Universitas Tartuensis, Eesti Rohuteadlane, Apteeker). Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane koos uurimistööd juhendava õppejõuga avalduse EAFS-i juhatusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast uurimistööde avalikku kaitsmist farmaatsia instituudis. Koos avaldusega esitab üliõpilane järgmised dokumendid (elektrooniliselt): – Uurimistöö koos retsensiooniga; – Selgituse, millised osad uurimistöös on teostatud töö autori poolt; – Selgituse, milleks plaanitakse taotletud stipendiumi kasutada;

Stipendiumite eraldamine

Stipendiumikonkursi võitja tehakse teatavaks 5 tööpäeva jooksul pärast avalduste
laekumise tähtaega ning teave selle kohta avaldatakse EAFS-i, RG ja TÜ farmaatsia
instituudi kodulehel, TÜ farmaatsia instituudi teadetetahvlil (Tartu, Nooruse 1, VII
korrus) ja võimalusel erialaga seotud ajakirjades (Universitas Tartuensis, Eesti
Rohuteadlane, Apteeker).

Rakendussätted

Stipendiumi saamiseks vajalikud, üliõpilase poolt allkirjastatud (avaldusel lisaks ka
juhendaja allkiri) dokumendid esitatakse EAFS-i sekretärile elektrooniliselt.
Õppeaasta jooksul antakse välja üks stipendium, nõutaval tasemel tööde puudumisel
võib stipendiumi jätta välja andmata.
Stipendium on tulumaksuvaba.

Stipendiumi saajal on kohustus esitada oma töö tulemusi kaitsmisele eelneval või
järgneval, Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna aastapäeva raames toimuval
teaduskonverentsil posterettekandena või suulise ettekandena. Ettekande esitamata
jätmise korral on stipendiumi väljaandjal õigus stipendium tagasi nõuda.

Stipendiumi saaja on kohustatud andma oma uurimistöö köidetud koopia (soovitatavalt
koos pühendusega) Richter Gedeon Eesti esindajale.

Juhul kui Tartu Ülikool ja uurimistöö autor(id) loobuvad uurimistöös sisalduva ärilise
potentsiaaliga intellektuaalomandi objekti kaitsest ja varalistest õigustest on stipendiumi
saajal kohustus neid õigusi eelisjärjekorras pakkuda Richter Gedeonile.