2009

EAFS jagas tunnustust Prof. Peep Veskile

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi käesoleva aasta tunnustuse pälvis Prof. Peep Veski. Tema kandidatuuri esitamisel rõhutati P. Veski kaalukat rolli Eesti farmaatsia arendamisel, märkimisväärset teadustegevust ning aktiivset osalemist uuenduste sisseviimisel farmaatsiaharidusse nii Eesti kui ka Euroopa tasandil.
Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis on Prof. Veski töötanud 29 aastat, nendest viimased 11 aastat farmatseutilise tehnoloogia ja biofarmaatsia professori ning farmaatsia instituudi juhatajana. P. Veski oli Arstiteaduskonna prodekaan 1998-2002. a.
Prof. Veski omandas farmaatsiaalase kõrghariduse Ungaris, Semmelweis`i Ülikoolis ning kaitses 1980. a. Ungari Teaduste Akadeemia juures bioloogiateaduste kandidaadi kraadi, tegeledes hilisemast teadustemaatikast tunduvalt erineva valdkonnaga, nimelt kanepi erinevate geograafiliste varieteetide ja sortide fütokeemilise võrdleva analüüsiga ning kanepis sisalduvate toimeainete biosünteesi uurimise ning analüüsimeetodite väljatöötamisega.
Alates 1990-nendatest aastatest käesoleva ajani on Prof. Veski teadustöö olnud seotud ravimpreparaatide füsikokeemilise ja biofarmatseutilise kvaliteedi uurimise ja parandamisega. Peamisteks uurimissuundadeks on tahkete ravimvormide disainimine, raviaine in vitro vabanemine, in vivo-in vitro korrelatsioonid, modifitseeritud toimekestvusega ravimpreparaatide disainimine, ravimpreparaatide biofarmatseutilise kvaliteet, tahke aine füüsikalised karakteristikud, abiainete funktsionaalsus ja kronobiofarmaatsia.
P.Veski kaitses farmaatsiadoktori kraadi biofarmaatsia ja farmakokineetika erialal 1994. a. Helsingi Ülikoolis.
Alates 1998. a. on P. Veski olnud kolme sihtfinantseeritava teadusteema juht. 2009. a. alanud viieaastane projekt keskendub  kolmele füüsikalise farmaatsia valdkonnale: tahke faasi polümorfismile, tahke aine pinnaomaduste parandamisele ning trombiini ja fibrinogeeni sisaldavate plaastrite valmistamisele elektrospinning meetodil.
Prof. Veski on olnud juhendajaks mitmetele magistri- ja doktoritöödele, hetkel on juhendamisel kolm doktoritööd. P. Veski on avaldanud üle 140 teaduspublikatsiooni.
Prof. Veski on aktiivselt osalenud farmaatsiahariduse arendamisel nii Eestis kui ka Euroopas. Aasatel 2001-2009 kuulus ta Euroopa Farmaatsiafakulteetide Assotsiatsiooni juhatusse, olles mitmete farmaatsiahariduslike uuenduste autoriks.
P. Veski on paljude erialaseltside, ekspertkomisjonide ja töögruppide liige, nendest olulisematena olgu nimetatud Euroopa Farmakopöa Ekspertkomisjon G12 (Galenical Products), Euroopa Farmakopöa töögrupp „Pharmaceutical preparations”, EUFEPS (European Federation for Pharmaceutical Sciences) ja Euroopa Liidu Ravimiamet (EMEA).
Ta on osalenud mitmetel erialastel konverentsidel kutsutud esinejana, samuti olnud erinevate farmaatsiaharidust ja farmatseutilist tehnoloogiat puudutavate konverentside korralduskomiteede esimeheks.
Prof. Veski tegevust on tunnustatud Euroopa Farmaatsiatöötuse Assotsiatsioonide Föderatsiooni auhinnaga ning Complutense Ülikooli (Madrid) medaliga. Ta on Hispaania Kuningliku Farmaatsiaakadeemia korrespondentliige ja Ungari Farmaatsiaseltsi auliige.
Lisaks väljapaistvale teadus- ja organisatoorsele tegevusele kureerib ja õpetab Prof. Veski järgmisi proviisoriõppe kavasse kuuluvaid kohustuslikke aineid: farmatseutilised abiained, farmatseutiline tehnoloogia, biofarmaatsia ja füüsikaline farmaatsia.
P. Veski on olnud EAFS asutajaliige ja valitud kahel korral seltsi esimeheks, jätkates sellel positsioonil ka käesoleval ajal.
EAFS tunnustus antakse Prof. Veskile üle 7. mail 2010 toimuval teaduskonverentsil.