Põhikiri

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi
PÕHIKIRI

Käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud 17. veebruaril 2006 EESTI AKADEEMILISE FARMAATSIA SELTSI asutamislepinguga.
Muudetud 12. juunil 2007.a. Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi üldkoosoleku otsusega.
Muudetud 02. oktoobril 2013. a. Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi üldkoosoleku otsusega.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. EESTI AKADEEMILINE FARMAATSIA SELTS (edaspidises põhikirja tekstis nimetatud EAFS) on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärgiks on farmaatsiahariduse ja -teaduse arendamine.
1.2. SELTSI nimi on eesti keeles EESTI AKADEEMILINE FARMAATSIA SELTS ja inglise keeles ESTONIAN ACADEMICAL SOCIETY OF PHARMACY.
1.3. EAFS on asutatud 17. veebruaril 2006.a. Tartus Akadeemilise Rohuteaduse Seltsi (1924-1940) õigusjärglasena.
1.4. EAFS asub Tartus, Nooruse 1
1.5. EAFS juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6. EAFS on asutatud tähtajatuna.
1.7. EAFS-i põhikiri jõustub vastuvõtmise hetkest asutajaliikmete poolt.

2. EAFS EESMÄRK ja TEGEVUS

2.1. EAFS-i eesmärgiks on ühendada farmaatsiaõppejõude, -teadlasi ja -üliõpilasi, et edendada farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab EAFS koosolekuid, seminare, konverentse, õppereise, täiendõpet, tulu- ja muid teaduslikke ning üldharivaid avalikke, kaasa arvatud heategevuslikke üritusi, kirjastab erialaseid trükiseid.
2.3. EAFS-il on õigus välja anda ühekordseid või korduvaid stipendiume, toetusi vm abirahasid vastavate erialaste püüdluste toetamiseks.
2.4. EAFS teeb koostööd teiste samalaadsete seltside ja ühendustega, samuti teadusasutuste ja teiste asutustega kodu- ja välismaal.

3. LIIKMESKOND

3.1. EAFS-il võivad olla tegev-, toetaja- ja auliikmed.
3.2. EAFS-i tegevliikmeteks võivad olla Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia instituudi õppejõud, proviisoriõppe üliõpilased ja teised farmaatsiateaduse ja sellega piirnevate teadustega tegelevad isikud.
3.3. EAFS-i tegevliikmeks võetakse EAFS-i liikme soovitusel isikud, kes tunnistavad käesolevat põhikirja, nende kirjaliku avalduse alusel EAFS-i juhatuse poolt.
3.4. EAFS-i toetajaliikmeteks võivad olla kõik juriidilised või füüsilised isikud, kes soovivad kaasa aidata EAFS-i eesmärkide täitmisele.
3.5. EAFS-i toetajaliikmetel on kohustus seltsi toetada ja see tagab kõik seltsi tegevliikmete õigused välja arvatud hääleõigus.
3.6. EAFS-ile auliikmeid võib valida seltsi üldkoosolek 2/3 häälteenamusega eriliste teenete eest Eesti farmaatsia arendamisel.
3.7. EAFS-ist väljaastumine toimub EAFS-i juhatusele tehtud isikliku kirjaliku avalduse alusel.
3.8. EAFS-ist väljaarvamine toimub seltsi liikme ebaväärika teo või kohustuste mittetäitmise korral üldkoosoleku otsusega.

4. LIIKMETE ÕIGUSED

4.1. EAFS-i tegevliikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda EAFS-i töös;
4.1.2. valida ja olla valitud kõigisse EAFS-i organitesse;
4.1.3. osaleda sõna- ja hääleõigusega EAFS-i koosolekutel;
4.1.4. astuda EAFS-ist välja juhatusele tehtud kirjaliku avalduse põhjal.

4.2. EAFS-i toetajaliikmel on õigus:
4.2.1. osaleda EAFS-i töös;
4.2.2. osaleda sõnaõigusega, kuid hääleõiguseta EAFS-i koosolekutel;
4.2.3. astuda EAFS-ist välja juhatusele tehtud kirjaliku avalduse põhjal.

4.3. EAFS-i auliikmetel on õigus:
4.3.1. osaleda EAFS-i töös;
4.3.2. osaleda sõna- ja hääleõigusega EAFS-i koosolekutel;
4.3.3. valida ja olla valitud EAFS-i kõigisse organitesse.

5. LIIKMETE KOHUSTUSED

5.1. EAFS-i tegevliige maksab iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses.
5.2. Kõik EAFS-i liikmed on kohustatud :
5.2.1. järgima oma tegevuses EAFS-i põhikirja;
5.2.2. aitama kaasa EAFS-i eesmärkide saavutamisele ja ürituste korraldamisele;
5.2.3. hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel EAFS-i mainet ning väärikust.

6. JUHTIMINE

6.1. EAFS-i kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus.
6.2. EAFS-i korraline üldkoosolek peetakse kaks korda aastas (veebruaris ja septembris) põhirõhuga veebruaris majandusaasta aruandele ja valimistele ning septembris tööplaanide arutelule.
6.3. Vastavalt vajadusele on EAFS-i juhatusel õigus kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek. Erakorraline üldkoosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 tegevliikmetest. Erakorralise üldkoosoleku võib asendada e-hääletusega, kui kõik tegevliikmed on oma arvamuse teatanud e-kirjaga seltsile teadaolevalt e-posti aadressilt.
6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja päevakorrast teatatakse liikmetele ette vähemalt seitse päeva.
6.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.5.1. põhikirja muutmine;
6.5.2. eesmärgi muutmine;
6.5.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
6.5.4. liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra kehtestamine;
6.5.5. töökavade, eelarvete ja aruannete kinnitamine;
6.5.6. tunnustuse avaldamise kinnitamine;
6.5.7. tegevuse lõpetamine.

6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole EAFS-i tegevliikmetest.
6.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Muudes küsimustes võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik EAFS-i tegevliikmed.
6.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud tegevliikmetest või nende volitatud esindajatest.
6.9. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.10. EAFS-i põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul osalenud tegevliikmetest või nende volitatud esindajatest.
6.11. EAFS-i juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus koosseisus: esimees, aseesimees ja sekretär.
6.12. EAFS-i juhatus:
6.12.1. juhib EAFS-i vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
6.12.2. koostab EAFS-i töökava, eelarve, tegevus- ja raamatupidamisaruande;
6.12.3. kutsub kokku ja valmistab ette EAFS-i üldkoosolekud;
6.12.4. käsutab EAFS-i vara ja esindab EAFS-i kõigis õigustoiminguis.

6.13. Juhatus korraldab EAFS-i raamatupidamise vastavalt kehtivale raamatupidamise seadusele.
6.14. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses ettenähtud korras.
6.15. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Aruannetele peab lisama revisjonikomisjoni arvamuse.
6.16. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek, millele seejärel kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
6.17. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed võivad olla valitud mitte enam kui kaheks järjestikuseks valimisperioodiks. Juhatuse liikmete ülesanded määratakse kindlaks juhatuse otsusega.
6.18. Juhatus võib otsuseid vastu võtta, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused kinnitab juhatuse esimees või tema puudumisel aseesimees.
6.19. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus, välja arvatud põhikirja punkt 3.3 alusel EAFS-i liikmeks saamisel on vajalik kõigi juhatuse liikmete poolthääl.
6.20. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
6.21. EAFS-i raamatupidamise ja tegevuse üle järelvalve teostamiseks valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks revisjonikomisjon koosseisus esimees ja kaks liiget. Revisjonikomisjoni liikmed võivad olla valitud mitte enam kui kaheks järjestikuseks valimisperioodiks.
6.22. Revisjonikomisjoni liikmete ülesanded määratakse kindlaks revisjonikomisjoni otsusega.
6.23. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda EAFS-i juhatuse koosolekutel.

7. VARA

7.1. EAFS-i vara tekib:
7.1.1. liikmemaksudest;
7.1.2. annetustest ja toetustest;
7.1.3. tulust, mis saadakse ürituste korraldamisest ja kirjastustegevusest;
7.1.4. oma rahaliste vahendite pangaintressidest;
7.1.5. muudest seaduslikest allikatest.

7.2. EAFS vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8. LÕPETAMINE

8.1. EAFS tegevus lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsusega;
8.1.2. pankrotimenetluse alustamisel EAFS-i vastu;
8.1.3. tegevliikmete arvu vähenemisel alla kuue;
8.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ette nähtud organite liikmeid;
8.1.5. muude õigusaktide alusel.

8.2. EAFS-i likvideerijaiks on juhatuse liikmed. Sundlikvideerimise korral määrab likvideerijad kohus.
8.3. Likvideerijad lõpetavad EAFS-i tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (Tartu Ülikool).
8.4. EAFS-i dokumendid antakse pärast seltsi likvideerimist üle Tartu Ülikoolile.