Statuut

Sotsiaalfarmaatsia eriala teadustegevuse toetusfondi statuut

Sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavate uurimis- ja teadustööde kvaliteeti tõstmiseks ning omavahelise koostöö ja teadmiste vahetuse soodustamiseks sõlmivad BENU Apteek Eesti OÜ (BENU) ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) koostöölepingu fondi loomiseks, millest toetatakse sotsiaalfarmaatsia-alast teadustegevust.

Fondist toetuste eraldamise kord

Teadustegevuse toetust võivad taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ja õppejõud, kelle uurimistöö ja/või teadustegevus on seotud sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonnaga. Tegevustoetust saab taotleda uurimis- ja/või teadustöö läbiviimiseks, eelkõige rahvusvahelistel erialakonverentsidel osalemiseks (orienteeruvalt 50% fondi suurusest), ettekannete valmistamiseks või teadusajakirjades artiklite avaldamisega seotud kulude katmiseks.
2019/20 õppeaastal on fondi jaoks eraldatava summa suurus ühe õppeaasta kohta 2000.- (kaks tuhat) eurot. Eraldatava summa suurus fikseeritakse uuesti hiljemalt 1. septembriks 2019. Toetus/te taotlusi menetleb 4 liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad BENU või Tamro Eesti OÜ (Tamro) esindaja, EAFS-i esindaja, sotsiaalfarmaatsia valdkonna teadustööd juhtiv TÜ farmaatsia instituudi õppejõud ja farmaatsia instituudi juhataja.

Toetuste taotlemise tingimused

Toetuse taotlemiseks esitab üliõpilane koos juhendava õppejõuga või õppejõud avalduse EAFS-i juhatusele kogu õppeaasta jooksul lähtuvalt toetuse ilmnemise vajadusest.
Koos avaldusega esitatakse planeeritava/teostatava uurimis- ja/või teadustöö lühiülevaade ning lähtuvalt toetuse iseloomust järgmised lisadokumendid:
– kalkulatsioon uurimis- ja/või teadustöö teostamise või konverentsil osalemisega seotud kulude kohta,
– teave erialakonverentsi kohta, kavandatavad suulised või stendiettekanded,
– stendiettekande kavand,
– valmis käsikiri, teave avaldamiseks planeeritud ajakirja kohta, ka. avaldamistingimused.

Toetuste eraldamine

Toetuste avaldused vaadatakse läbi ja tehakse otsus toetuse eraldamise või mitte-eraldamise kohta kuu aja jooksul pärast avalduse esitamist.

Rakendussätted

Toetuse saamiseks vajalikud ja allkirjastatud dokumendid esitatakse EAFS-i sekretärile paberkandjal või elektrooniliselt.
BENU kannab õppeaastal 2019/20 hiljemalt 15. septembriks toetuse EAFS pangakontole 221030969369 Swedbank’is. Nõutaval tasemel taotluste puudumisel võib toetuse jätta välja andmata ja kasutamata jäänud summa kantakse järgmisse õppeaastasse. EAFS esitab iga õppeaasta lõpus BENU-le aruande toetussumma kasutamise kohta.
Toetuse saajal on lähtuvalt taotluse iseloomust kohustus esitada uurimis- ja/või teadustöö kulusid tõestavad kuludokumendid, kinnitus konverentsil registreerumise/osalemise kohta, valmis stendiettekanne (pdf dokumendina), teade käsikirja esitamise või vastuvõtmise kohta.
BENU-l on õigus kasutada teadustegevuse fondiga seonduvat üldist informatsiooni oma avalikus kommunikatsioonis (pressiteadetes, ettevõtete kodulehtedel, jms.).
EAFS võtab kohustuse mitte sõlmida analoogset sotsiaalfarmaatsia eriala teadustegevuse fondi statuuti järgmise kahe õppeaasta (2019/20 ja 2020/21) jooksul Eestis tegutseva ravimite jae- ja hulgikaubandusettevõttega.
Tartus, 04. juuni 2019.a.
/allkirjastatud digitaalselt/
———————————- ———————————-
Kaidi Kelt Daisy Volmer
BENU Apteek Eesti OÜ Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi
juhatuse liige juhatuse esimees
———————————
Krister Tamm
BENU Apteek Eesti OÜ
juhatuse liige