Prof. Peep Veski stipendiumifond

Professor Peep Veski stipendiumifondi statuut

MTÜ Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (edaspidi EAFS) on loonud Professor Peep Veski stipendiumifondi (edaspidi Fond), et anda välja farmaatsia alaseid stipendiume üliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele. Fondiga saavad stipendiumite väljaandmiseks ühineda teised farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialased stipendiumifondid.

Fond on loodud EAFSi põhikirja alusel EAFSi raames. Fondi vahendid moodustuvad EAFSi üldkoosoleku otsuse alusel EAFSi ühtsetest vahenditest tehtud eraldistest ning sihtotstarbelistest annetustest/eraldistest.

Fond koondab farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiumifonde ja väljaantavaid stipendiume, mille eesmärk on edendada farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat. Iga stipendiumi võimalike saajate ringi, taotlemise ja määramise põhimõtted ning muud olulised tingimused on kirjeldatud konkreetse stipendiumi statuudis. Iga konkreetse stipendiumi statuudi kinnitab EAFSi juhatus ja liitumine Fondiga vormistatakse vastava lepinguga, mida käsitletakse kui Fondi statuudi lisa.

Fondi võivad kuuluda EAFSi vahenditest tehtud eraldiste ning sihtotstarbeliste annetuste baasil asutatud üksikstipendiumid/fondid. Fondi kuulumise otsustab ja kinnitab EAFSi üldkoosolek (EAFSi vahenditest tehtud eraldiste korral) või EAFSi juhatus (sihtotstarbeliste eraldiste korral) vastava sooviavalduse saamisel. Üldkoosoleku võib asendada e-hääletusega, kui kõik tegevliikmed on oma arvamuse teatanud e-kirjaga EAFSile teadaolevalt e-posti aadressilt. Otsuse aluseks on üksikstipendiumite statuudi sobivus Fondi eesmärgi ja üldpõhimõtetega.

Fondist stipendiumide taotlemine, määramine ja üleandmine toimub vastavalt konkreetse stipendiumi statuudile. Rahastamisotsused tehakse taotluse sisu kvaliteedi põhjal ja erinevate stipendiumite statuutides sätestatud punktide alusel. Teave stipendiumite konkursside kohta avaldatakse EAFSi veebilehel. Teavet võidakse avaldada ka muudes infoallikates. Konkreetsed juhised Fondist stipendiumite taotlemiseks ja taotlusvormid leiab EAFSi veebilehelt